Chương trình Hiến máu nhân đạo 2016

 Hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4; căn cứ công văn đề nghị phối hợp thực hiện của Viện huyết học – Truyền máu TW; Thực hiện Quyết định số …./QĐ-MTCN ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập Ban vận động hiến máu tình nguyện cơ sở. Ban Vận động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hiến máu nhân đạo với nội dung như sau:

I – Mục đích yêu cầu:

– Nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần nhân đạo, tương thân, tương ái trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên, đoàn viên, sinh viên trong trường.

– Công tác tuyên truyền vận động của việc hiến máu phải tiến hành thiết thực có hiệu quả, đảm bảo tính tình nguyện thể hiện tinh thần trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, đồng thời thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia.

          – Công tác phối hợp tổ chức giữa đơn vị tổ chức với đơn vị nhận máu phải chặt chẽ, chu đáo trong việc tiến hành tiếp nhận máu và chăm sóc sức khỏe người cho máu.

II- Thời gian – Địa điểm:

          2.1. Thời gian:

– Ngày 04/4/2015(thứ hai) (từ 07giờ 30 đến 17 giờ 00): Tổ chức ngày Hội hiến máu

2.2. Địa điểm: Hội trường và Sảnh lớn nhà A trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

III/ Đối tượng, số lượng:

3.1. Đối tượng:

– Cán bộ, giảng viên, công nhân viên, đoàn viên, sinh viên trong trường.

– Mời đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn cùng tham gia.

3.2. Số lượng:

– Thu hút được 450 lượt người tham gia và 250 người đăng ký hiến máu.

– Thu gom được 150 ĐV máu.

  1. IV.Tổ chứcvà tiến độ thực hiện:

4.1. Tổ chức thực hiện

  1. Ban vận động hiến máu tình nguyện của trường (Ban hành theo Quyết định số …./2016/QĐ-MTCN ngày …./3/2016 của Hiệu trưởng)

–  Xây dựng tổng thể chương trình chi tiết ngày Hội hiến máu, làm việc với Ban vận động Thành phố Hà Nội, Viện Huyết học truyền máu Trung Ương về chuyên môn.

– Phối hợp với các đơn vị trong trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan khác phục vụ cho công tác Hiến máu nhân đạo.

– Theo dõi, đôn đốc các cá nhân, tập thể đăng ký tham gia hiến máu.

– Bộ phận y tế nhà trường phối kết hợp với Đoàn thanh niên, Viện huyết học, theo dõi, chăm sóc, tư vấn sức khỏe cho người tham gia hiến máu.

  1. Cơ sở:

– Phòng Tin học – Truyền Thông phối hợp với Đoàn thanh niên, Câu Lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo tuyên truyền, đưa tin về sự kiện.

– Đoàn TN – Hội SV chỉ đạo CLB hiến máu tình nguyện tổ chức, tuyên truyền  vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hiến máu đủ số lượng, đúng thời gian và địa điểm quy định.

          – Phòng CT&CTSV: Phối hợp với Đoàn TN – Hội SV tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào hiến máu trên hệ thống truyền thanh và các hình thức khác trong trường.

          – Phòng Quản trị – Thiết bị, Tổ chức – Hành chính: Kết hợp với Đoàn TN – Hội SV chuẩn bị và phục vụ cơ sở vật chất cho đợt vận động hiến máu nhân đạo.

          – Phòng Kế hoạch Tài vụ kết hợp với Ban vận động xây dựng dự trù kinh phí cho công tác hiến máu nhân đạo.

          – Thủ trưởng các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Xưởng tổ chức triển khai,  phổ biến, tuyên truyền đến từng cán bộ, giảng viên, công nhân viên đơn vị mình tham gia thực hiện để phong trào hiến máu đạt kết quả tốt.

4.2. Tiến độ thực hiện:

           – Từ ngày 12/3/2016 đến 03/4/2016:  Tuyên truyền đến từng cơ sở, cá nhân và lập danh sách tham gia hiến máu (theo mẫu đăng ký);

           – Ngày 30/3/2016(thứ tư)  Họp Ban Ban Vận động thống nhất kế hoạch;

           – Ngày 04/4/2016(thứ hai) Tổ chức ngày Hội hiến máu.

           – (Dự kiến) Ngày 06/4/2016: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 2014, Ban giám hiệu, Ban vận động đề nghị và yêu cầu các đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch n

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan