Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020

Ngày 29 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm học 2019- 2020 đã được tổ chức vào tại Hội trường lớn với sự tham dự của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong trường.

Về phía khách mời, Hội nghị có sự hiện diện của Đồng chí Nguyễn Văn Thái – Phó Trưởng ban Chính sách Pháp luật – Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Theo kế hoạch tổ chức, Hội nghị CBCCVC năm học 2019- 2020 của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp bắt đầu vào lúc 08h00.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra 02 đồng chí: PGS. TS. GVCC Đặng Mai Anh – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường và ThS Trần Mạnh Linh – Chủ tịch Công đoàn trường vào Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Mai Anh – Đảng uỷ viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã trình bày:“Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC, quy chế dân chủ cơ sở năm học 2018- 2019 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm học 2019 – 2020”. Nội dung bản báo cáo khẳng định: Trong năm học vừa qua, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã đạt được rất nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực công tác như: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng;Tổ chức cán bộ; Đào tạo; Quản lý sinh viên; Nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước & quốc tế; Đầu tư xây dựng và cơ sở vật chất thiết bị; Kế hoạch tài vụ; Công tác Tin học và Truyền thông; Công tác thi đua khen thưởng; Chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức; Công tác Đảng, Đoàn thể.

Bản báo cáo cũng xác định: Năm học 2019 – 2020 là giai đoạn quan trọng đối với Nhà trường trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đây cũng là giai đoạn triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp xây dựng phương hướng củng cố vị thế là đại học hàng đầu về đào tạo mỹ thuật ứng dụng. Cụ thể, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 bản báo cáo nêu rõ như sau:

– Phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có của Nhà trường trong 70 năm qua.

– Khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay, triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo chuyển biến mạnh về chất lượng đào tạo, từng bước mở rộng quy mô đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực về lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng chất lượng cao cung cấp cho toàn xã hội.

– Thực hiện việc ổn định tổ chức và đổi mới trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Nhà trường phù hợp với mục tiêu và lộ trình, để thực hiện đề án xây dựng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thành trường hàng đầu về đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực mỹ thuật ứng dụng.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học theo phương châm thiết thực, hữu ích; Chú trọng công tác nghiên cứu mỹ thuật ứng dụng và triển khai thực hiện phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập chung trong toàn trường.

– Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCCVC; Đảm bảo thu nhập tiền lương ngày càng tốt hơn đối với CBCCVC; Tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ CBCCVC, góp phần phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bản báo cáo nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực công tác như: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Thanh tra, khảo thí & Đảm báo chất lượng giáo dục; Quản lý sinh viên; Tổ chức cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ; Tài chính và đâu tư xây dựng cơ sở vật chất; Công tác Đảng, Đoàn thể cùng các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019 – 2020.

Tiếp đó, đồng chí Đặng Mai Anh cũng trình bày:“Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019”. Bản báo cáo đề cập đến hai nội dung: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Nhà trường.

Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, PGS. TS Đặng Mai Anh báo cáo cụ thể về kết quả việc thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp trong các hoạt động: Quy mô đào tạo; Cơ cấu tổ chức; Cơ sở vật chất, Hợp tác quốc tế; Việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở; Hoàn thiện, ban hành và triển khai các chương trình giảng dạy Ngoại ngữ theo Đề án 2020; Thực hiện đẩy mạnh tự chủ giáo dục theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện xây dựng và báo cáo Đề án thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp dựa trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước…

Về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của Nhà trường, bản báo cáo đề cập cụ thể đến: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan với cơ quan, đơn vị cấp trên; Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan với cán bộ viên chức, giảng viên và người lao động. Trong báo cáo, với trách nhiệm đứng đầu, đ/c Đặng Mai Anh cũng nhìn nhận thẳng thắn vào những hạn chế, tồn tại và những nguyên nhân trong quá trình thực hiện công việc.

Trong bản: “Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động cho năm học 2019 – 2020”, đồng chí Trần Mạnh Linh – Chủ tịch Công đoàn trường khẳng định: hoạt động Công đoàn trường cũng đã đạt được nhiều thành tích gắn liền với các phong trào thi đua của năm học 2018 – 2019. Công đoàn trường luôn quán triệt các chỉ đạo từ Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động phong trào cũng như chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các đoàn viên công đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của Nhà trường.

           Hội nghị tiếp tục đã được nghe đồng chí Đào Lan Hương – Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ trình bày:“Báo cáo tài chính năm 2018 và Nhiệm vụ tài chính năm 2019”, công khai các khoản thu chi của Nhà trường để các CBCCVC hiểu và cùng chia sẻ khó khăn, thách thức với Nhà trường trong lộ trình tiến tới tự chủ, đồng thời đưa ra các phương án gia tăng nguồn thu nhập, nâng cao đời sống của CBCCVC trong Nhà trường.

Báo cáo:“Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020” đã được đồng chí Phan Thanh Sơn – Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày. Báo cáo khẳng định: Năm vừa qua, Ban thanh tra nhân dân đã hoạt động đúng với quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ sự lãnh đạo của BCH Công đoàn trường; đồng thời nhận được sự quan tâm tạo mọi điều kiện hoạt động của Ban giám hiệu, các đơn vị chức năng và CBCCVC của nhà trường.

Tại hội nghị CBCCVC năm học 2019- 2020, các ý kiến đóng góp của các đơn vị xoay quanh các vấn đề như: công tác tổ chức, đào tạo, tài chính, truyền thông, công đoàn… tại Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở đã được đồng chí Đặng Mai Anh và các đ/c Trần Bá Tăng (Tp.TCHC), đ/c Đào lan Hương (TP.KHTV), đ/c Bùi Trung Dũng (P TP. PT P.Đào tạo), đ/c Trần Mạnh Linh (Chủ tịch Công đoàn), đ/c Nguyễn Đình Long (P.TP PT P.THTT) trả lời những ý kiến, câu hỏi từ các Hội nghị cơ sở; đồng thời đ/c Đặng Mai Anh cũng đã trả lời các ý kiến trực tiếp hỏi tại Hội nghị chi tiết, giúp cho các CBCCVC nhà trường hiểu hơn về các vấn đề quan tâm.

Tại Hội nghị CBCCVN năm học 2019-2020, đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021, tại Hội nghị đã bầu  03 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021 gồm: đồng chí Phan Thanh Sơn – Giảng viên khoa Mỹ thuật Truyền thống; đồng chí Cao Thị Bích Hằng– Giảng viên khoa Thiết kế Thời trang; đồng chí Vũ Thị Thu Hoài– Giảng viên Khoa Trang trí nội ngoại thất.

Tại Hội nghị đ/c Trần Mạnh Linh cũng đã Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 và tực hiện Lễ ký kết giao ước thi đua năm học 2019 – 2020 giữa Lãnh đạo Nhà trường và Công đoàn trường.

             Với sự nhất trí 100% CBCCVC dự Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm học 2019- 2020.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Mai Anh tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các Đoàn thể của Nhà trường cùng với sự đồng lòng của tập thể CBCCVC, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Hội nghị CBCCVC năm học 2019- 2020 của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 13h00 cùng ngày.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan