Lấy ý kiến đóng góp đối với quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ ĐH chính quy

0
186
TB lấy ý kiến QĐ ĐRL SV Dự thảo Quy định đánh giá ĐRL Dự thảo Phiếu đánh giá ĐRL sinh viên Dự thảo Biên bản họp lớp Dự thảo Biên bản họp Hội đồng cấp Trường Dự thảo Biên bản họp Hội đồng cấp Khoa