Lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Hà Nội, ngày 19/8/2023

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2023

Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (các trường)

Đồng kính gửi:

– Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (để báo cáo);

– Lãnh đạo Vụ GDĐH, Cục CNTT (để phối hợp thực hiện).

Năm 2023, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cung cấp nhiều nguồn dữ liệu hơn để hỗ trợ các trường sử dụng trong nhiều phương thức xét tuyển trong đợt 1, đồng thời thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành (không phải đăng ký xét tuyển theo tổ hợp và phương thức xét tuyển); vì vậy, các trường cần nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành việc xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh tăng 02 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với Kế hoạch xét tuyển và lọc ảo tại Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Công văn số 3996/BGDĐT-GDĐH ngày 08/8/2023 về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023, cụ thể như sau:

 

TT Các mốc thời gian Nội dung Chủ trì

thực hiện

Phối hợp

thực hiện

1 Từ 7 giờ đến 11 giờ

ngày 20/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 6 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

2 14 giờ

ngày 20/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT
3 14 giờ

ngày 20/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

4 Từ 16 giờ đến 20 giờ

ngày 20/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 7 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

5 21 giờ

ngày 20/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 7 Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT
6 21 giờ

ngày 20/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 7 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

7 Từ 9 giờ đến 13 giờ

ngày 21/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 8 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

8 14 giờ

ngày 21/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 8 Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT
9 14 giờ

ngày 21/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 8 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

10 Từ 16 giờ đến 20 giờ

ngày 21/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 9 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

11 21 giờ

ngày 21/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 9 Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT
12 21 giờ

ngày 21/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 9 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

13 Từ 9 giờ đến 12 giờ

ngày 22/8

Tải lên Hệ thống kết quả xét tuyển lần 10 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

14 14 giờ

ngày 22/8

Trả kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

CSĐT
15 14 giờ

ngày 22/8

Tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 10 CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

16 Trước 17 giờ ngày  24/8/2023 Các CSĐT nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. CSĐT Vụ GDĐH,

Cục CNTT

 

Lưu ý: Việc công bố điểm trúng tuyển, kết quả chính trúng tuyển và xác nhận nhập học của thí sinh được điều chỉnh tương ứng theo Kế hoạch này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường biết và triển khai thực hiện./.

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan