Ngành Thiết kế Thủy tinh

0
676

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế Thủy tinh có trình độ và khả năng thiết kế, sáng tác kiểu dáng cho những sản phẩm bằng chất liệu thủy tinh, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Về kiến thức:

Nắm được những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển về kỹ thuật, công nghệ các loại sản phẩm liên quan đến ngành Thiết kế Thủy tinh.

Giờ học của sinh viên ngành Thiết kế Thủy tinh

Giờ học của sinh viên ngành Thiết kế Thủy tinh

Có kiến thức chung về thẩm mỹ công nghiệp và kiến thức sâu về chuyên ngành Thiết kế Thủy tinh.

Nắm vững kiến thức cơ bản vê fkhoa học nhân văn và nghệ thuật.

Giờ học của sinh viên ngành Thiết kế Thủy tinh

Có khả năng sáng tác và thiết kế các sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực Thiết kế Thủy tinh.

Có khả năng thuyết trình ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ thiết kế thủy tinh.

Đủ điều kiện giảng dạy ở các cơ sử đào tạo mỹ thuật ứng dụng và tiếp tục ở các cấp học cao hơn.

Về kỹ năng:

Có khả năng thể hiện những ý tưởng thiết kế thuộc lĩnh vực thiết kế thủy tinh và sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học chuyên ngành.

Sinh viên ngành thiết kế thủy tinh thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Có khả năng thể hiện thuần thục các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng ngôn ngữ tạo hình, trên các chất liệu khác nhau thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Sinh viên ngành thiết kế thủy tinh thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng của ngành được đào tạo để giảng dạy ở các bậc học thấp hơn.

Có khả năng làm việc độ lập và theo các mô hình làm việc nhóm để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành Thiết kế Thủy tinh.

Về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

Độc lập sáng tạo, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Quy trình đào tạo

Sinh viên được đào tạo trong thời gian 5 năm:

Hai năm đầu học các môn thuộc khối kiến thức đại cương và các môn cơ sở mỹ thuật.

Ba năm tiếp theo học các môn còn lại của khối kiến thức đại cương, cơ sở mỹ thuật, khối kiến thức chuyên sâu của ngành và làm bài tốt nghiệp.