Ngày hội hiến máu “Nhiết kế III” – 2016

Hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4; căn cứ công văn đề nghị phối hợp thực hiện của Viện huyết học – Truyền máu TW; Thực hiện Quyết định số …./QĐ-MTCN ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập Ban vận động hiến máu tình nguyện cơ sở. Ban Vận động xây dựng Kế hoạch tổ chức Hiến máu nhân đạo, sáng ngày 04/04/2016 tại sảnh A Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp đông đảo cán bộ , giảng viên, sinh nhiệt tình hưởng ứng chương trình Hiến máu Nhân đạo.

 

 

 

SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan