Thông báo học lại – thi lại học kỳ II năm học 2022-2023

Văn bản có 02 trang. Vui lòng click mũi tên bên trái để lật giở các trang trước và sau.

Thí sinh tra cứu văn bản mã học phần bên dưới

THONG BAO HOC LAI – THI LAI – HKII (2022-2023)
Mã học phần
SourceĐH MTCN

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan